Większość tworzyw sztucznych na wewnętrznej stronie posiada oznaczenie literowe w znacznikach np >ABS < lub w kółku które wskazuje z jakim plastikiem mamy do czynienia - i czym możemy je skleić lub czy konieczne będzie by je pospawać - poniżej znajdują się oznaczenia najpopularniejszych tworzyw dostepnych na rynku .

 • IDENTYFIKACJA TWORZYW SZTUCZNYCH - NAZWY ,, PLASTIKÓW  "

  Źródło: PORADNIK MECHANIKA 

  A akrylan

  AAEMA acetoacetoksyetylometakrylan

  AAS metakrylan-akryl-styren

  ABAK kopolimer akrylonitryl/butadien/akrylan

  ABR kauczuk akrylanowo-butadienowy (Acrylat-Butadien-Rubber)

  ABS akrylonitryl-butadien-styren

  ABS+PA blenda akrylonitryl-butadien-styren + poliamid

  ABS+PBT blenda ABS + poli(tereftalan butylenu)

  ABS+PC blenda akrylonitryl-butadien-styren + poliwęglan

  ABS+PSU blenda akrylonitryl-butadien-styren + polisulfon

  ABS+PVC blenda akrylonitryl-butadien-styren + PVC

  ABS+PTFE blenda akrylonitryl-butadien-styren + poli(tetrafluoroetylen)

  ABS+TPU blenda akrylonitryl-butadien-styren + poliuretan termoplastyczny

  ACM kauczuk akrylowy

  ACS kopolimer akrylonitryl/elastomer poliestrowęglanowy/styren

  ACS akrylonitryl/chlorowany polietylen/styren

  ACPES akrylonitryl/chlorowany polietylen/styren

  ACVC kauczuk akrylowy + PVC

  ADC azodikarbonamid (porofor)

  ADPA aceton/difenyloamina (środek przeciw starzeniu kauczuku)

  AEM kauczuk akrylanu-etylenu-polimetylenowy

  AEPDS kopolimer akrylonitryl/dien etylenu-propylenowy /styren

  AFMU terpolimer z tetrafluoroetylenu-trifluoronitro- zometanu-kwasu
  nitrozoperfluoromasfowego

  AGE jednostki anhydroglukozowe

  AMSS kopolimer akrylonitryl-metakrylan metylu-buta-dien-styren

  AMMA kopolimer akrylonitryl-metakrylan metylu

  AM-SAN alfa-metylostyren/styren-akrylonitryl (oznaczenie rzadko spot.

  ANM kopolimer akrylan etylu/akrylonitryl (do tworzyw sztucznych)

  ANM kopolimeryzat z akrylanu etylu + akrylonitrylu (do kauczuku)

  ANM kopolimeryzat z akrylanu etylu + akrylonitrylu (do tworzyw sztucznych, już nie używane)

  APAO amorficzne puli-alfa-olefiny

  APE aromatyczny poliestrowęglan (p. także PAR, PEC)

  APE-C/S kopolimer akrylonitryl/chlorowany polietylen/styren

  APEO alkilofenoloetoksylany (surowiec do środków czyszczących)

  APET folia poli(etylenotereftalanowa), amorficzna (patrz także PETA)

  APS aminopropylotrietoksysilan

  AS kwas akrylowy

  ASA akrylonitryl-styren-akryloester

  ASA+PC blenda akrylonitryl-styren-akryloester + poliwęglan

  ASA+PMMA blenda akrylonitryl-styren-akryloester + poli(metakrylan metylu

  ASA+PVC blenda akrylonitryl-styren-akryloester + PVC

  ATH trihydrat antymonu (środek przeciwpożarowy)

  ATPU alifatyczne poliuretany termoplastyczne (prawidfowo TPU-A)

  AU elastomer poliuretanowy (kauczuk uretanowy na podstawie poliestru)

  AXS ester akrylowy/dien etylenopropylenowy

  AZDN dinitryl kwasu azo-izomasfowego (środek polimeryzacyjny do PVC)

  BA akrylan butylu

  BAMMA akrylan butylu-metakrylan metylu

  BPS ftalan butylobenzylowy (zmiękczacz)

  BBTS N-butyl-benzotiazol-sulfenoamid (kauczuk, środek wulkanizacyjny)

  BDMMA butanodiolodimetyloakrylan

  BDMA butanodiolomonoakrylan

  BDP butylodecyloftalan (zmiękczacz)

  BIIR kauczuk bromobutylowy (kauczuk bromo-izobuteno-izoprenowy)

  BIIR+PP kauczuk bromobutylowy + polipropylen

  BMBF nadtlenek bis-4-metylobenzoilowy (utwardzacz)

  BMI bismaleinoimid (imid kwasu maleinowego)

  BOP butylooktyloftalan (zmiękczacz)

  BP nadtlenek dwubenzoilowy (środek sieciujący kauczuku)

  BPA bifenol A (m.in. materiał wyjściowy dla PC)

  BPO nadtlenek benzoilowy (utwardzacz do żywic UP)

  BR kauczuk butadienowy (1,4-polibutadien)

  BS butadien-styren

  BSH benzosulfohydrazyd (porofor)

  BTS butan tiofen kwas sulfonowy

  iso-BUMA izo-butylometakrylan

  n-BUMA n-butylometakrylan

  BVE eter butylowinylowy (środek pomocniczy kauczuku)

  CA octan celulory (CZA = bioctan cel., C3A = trioctan cel., także CTA)

  CAB octanomaślan celulozy

  CABP octanomaślan-propionian celulozy

  CAP octanopropionian celulozy

  CC wtókno miedziowe (celuloza wediug technologii miedziowo-amoniakal)

  CCPP Controlled Crystallinity Polypropylen (oznaczenie nieprawidłowe, wtaściwie PP-CC)

  CD cyklodekstryny

  CEMI 1-cyjanoetylo-2-metyloimidazol (utwardzacz do żywic EP)

  CF żywica krezolowo-formaldehydowa

  CFC chloro-fluoro-carbon (porofor, ang. sposób zapisu FCKVh

  CFM poli(chlorotrifluoroetylen), także PCTFE (w sektorze tworzyw szt)

  CHDM cykloheksanodihydroksymetyl (substrat PET)

  CHMA cykloheksylometakrylan

  CHR kauczuk epichlorohydrynowy, polimer o dużej masie cząsteczkowej

  CIIR kauczuk chlorobutylowy (kauczuk chloro-izobuteno-izoprenowy)

  CIIR kauczuk chloro-butylowy (kauczuk chloro-izobuteno-izoprenowy)

  CM chlorowany polietylen (w sektorze tworzyw mato spotykane), patrz także

  PE-C

  CMC karboksymetyloceluloza

  CMHEC karboksymetylo-hydroksy-etylo-celuloza

  CN azotan celulozy

  CO kauczuk epichlorohydrynowy, poli(chlorometylooksiran)

  COC kopolimery cykloolefinowe

  CP propionian celulozy

  CPA fenylooctan celulozy


  CPEE ester kopolieterowy (TPE), (także TPE-E)

  CPET krystaliczna folia poli(etylenotereftalanowa) (używane ale niewtaściwe oznaczenie), p.także PETC

  CPVC chlorowany polichlorek winylu), (rzadkie oznaczenie), p. także PVC-C

  CR kauczuk chloroprenowy (Chloropren-Rubber)

  CS kazeina

  CSA Chrom-Sulfuric-Acid (mieszanina chromowa)

  CSF kazeino-formaldehydstyren

  CSM chlorosulfonowany polietylen (kauczuk chlorosulfonopolieterowy)

  CTA trioctan celulory

  DAP diallyloftalan (HTduroplast)

  DBA dibutyloadypinian (zmiękczacz)

  DBD dwusiarczek dibenzoamidodifenylowy (plastyfikator do kauczuku)

  DBDP dekabromodifenyl (środek przeciwpożarowy)

  DBDPE dekabromodifenyloeter (środek przeciwpożarowy)

  DBP ftalan dibutylowy (zmiękczacz)

  DBS sebacynian dibutylowy (zmiękczacz)

  DBTU dibutylotiomocznik (przyspieszacz kauczuku)

  DCBS benzotiarylo-dicykloheksylosulfenoamid (przyspieszacz kauczuku)

  DCDPS dichlorodifenylosulfon (substrat PSU)

  DCHP ftalan dicykloheksylu (zmiękczacz)

  DCLBP nadtlenek bis-2-4-dichlorobenzoilowy (środek sieciujący kauczuku)

  DCP ftalan dikaprylu (zmiękczacz)

  DCPD dicyklopentadien (żywica wyjściowa duroplastów, środek wulkanizujący kauczuku)

  DCPZC chlorek dicyklopentadienylocyrkonowy (katalizator metalocenowy)

  DCUP nadtlenek kumylu (środek sieciujący kauczuku)

  DDP ftalan didecylu (zmiękczacz)

  DEG glikol dietylenowy (aktywator)

  DERA patrz DOA

  DEHP patrz DOP

  DEP ftalan dietylu (zmiękczacz)

  DETU dietylotiomocznik (przyspieszacz kauczuku)

  DHA di-n-heksyloadypinian (zmiękczacz)

  DHBP nadtlenek 2,5-dimetyloheksan-di-t-butylu (środek sieciuj. kauczuku)

  DHP ftalan diheptylu (zmiękczacz)

  DHXP ftalan diheksylu (zmiękczacz)

  DIBA adypinian diizobutylu (zmiękczacz)

  DIBP ftalan diizobutylu (zmiękczacz)

  DIHP ftalan diizoheptylu (zmiękczacz)

  DIOP izoftalan dioctylu (zmiękczacz)

  DIOS sebacynian diizooctylowy (zmiękczacz)

  DMA metakrylan decylowy

  DME dimetyloeter (porofor, zamiennik FCKW)

  DMF dimetyloformamid (np. rozpuszczalnik poliamidu aromatycznego)

  DMF dimetyloformamid

  DMT dimetylotereftalan

  DNA dinonyloadypinian (zmiękczacz)

  DNOP ftalan di-n-oktylu (zmiękczacz)

  DNP ftalan dinonylu (zmiękczacz)

  DOA lub DEHA adypinian dioktylu, także adypinian dietyloheksylu (zmiękczacz)

  DOP lub DEHP ftalan dioktylu, także ftalan dietyloheksylu (zmiękczacz)

  DOS sebacynian dioktylu (zmiękczacz)

  DPCF fosforan difenylokrezylowy

  DPP diketo-pirolo-pirol (pigment do tworzyw sztucznych)

  DTDP ftalan diizotridecylu

  DTMP ditio-bis-metylopiperazyna (środek pomocniczy do kauczuku)

  DUP ftalan diundecylu (zmiękczacz)

  EA etyioakrylan

  EAA kopolimer etylen kwas akrylowy-akrylan

  EABA etyloakrylan/butyloakrylan

  EEA kopolimer etylen/akrylan etylu

  EAABE kopolimer etylen kwas akrylowy/akrylan butylu

  EAAN kopolimer etylen akrylan/bezwodnik maleinowy

  EABE kopolimer etylen/akrylan butylu

  EAM kopolimer etylen-octan winylu

  EAMA etylen/kwas akrylowy/bezwodnik maleinowy

  EAMAS etyloakrylan/metakrylan

  EAMMA etyloakrylan/metylometakrylan

  EAS etylen-kwas akrylowy

  EBA kopolimer etylen/akrylan butylu

  EC etyloceluloza

  ECB etylen-kopolimer-bitum

  ECH epichlorohydryna

  ECO kauczuk epichlorohydrynowy (tlenek etylenu- chiorometylooksiran)

  ECTFE kopolimer etylen-chlorotrifluoroetylen

  EDA etylenodiamina

  EDC etylenodichlorek

  EDT etylenodioksytiopen

  EEA kopolimer etylen/octan etylu

  EEA kopolimer etylen/akrylan etylu

  EEAK kopolimer etylen/akrylan etylu (także EAM)

  EGDMA etylenoglikolodimetyloakrylan

  EMA kopolimer etylen/metakrylan

  EMAA kopolimer etylen/kwas metakrylowy

  EMM kopolimer etylen/metylometakrylan

  ENB etylidenonorborn (środek sieciujący kauczuku)

  EO etylen-okten

  EP żywica epoksydowa

  EPP kopolimer etylen/propylen

  EPE ester żywicy epoksydowej

  EPDM terpolimer etylen/propylen/dien, (kauczuk), (oznaczany też jako EPT)

  EPDMAE S kopolimer etylen-propylen terpolimer /akrylonitryl-etylen-propylen-dien-styren

  EPDM+CHMA terpolimer etylen/propylen + policykloheksylometakrylan

  EPDM+MAH terpolimer etylen/propylen + bezwodnik kwasu maleinowego

  EPDM+MMA terpolimer etylen/propylen + metylometakrylan

  EPDMPP kopolimer etylen-propylen terpolimer /polipropylen

  EPDMSAN terpolimer etylen/propylen

  EPIC żywice epoksyizocyjanuranowe

  EPLO epoksydowany olej lniany (zmiękczacz)

  EPM kopolimer etylen/propylen (z sektora tworzyw sztucznych), także EPR

  EPMMAH kopolimer etylen/propylen + bezwodnik kwasu maleinowego

  EPR Etylen-Propylen-Rubber (kauczuk, oznaczenie niewtaściwe)

  EPS spieniony polistyren, prawidtowo wg normy PS-E

  EPSO epoksydowany olej sojowy (zmiękczacz)

  EPS polistyren spieniany

  EPT terpolimer etylen/propylen, p.także EPDM

  EPV epoksy/winyloester

  E-PVC emulsja-polichlorek winylu

  ESBS etylen/styren/butadien/styren, (TPE-S)

  ET kauczuk polisiarczkowy (także TM)

  ETBE etyl-trzeciorzędowy-butyloeter

  ETER epichlorohydryna-tlenek etylenu-terpolimer-kauczuk

  ETFE kopolimer etylen/tetrafluoroetylen

  EU elastomer poliuretanowy (kauczuk poliestrowouretanowy)

  EVA kopolimer etylen/octan winylu

  EVAC kopolimer etylen/octan winylu (do tworzyw sztucznych)

  EVAC kopolimer etylen/octan winylu (do kauczuku, także EVM), p.także EAM
  EVAL kopolimer etylen/alkohol winylowy
  EVM kopolimer etylen/octan winylu (do kauczuku, proponowany w RFN), p.także EVAC, EAM
  FAS siarczan alkoholu tfuszczowego
  FCKW11 trifluorometan (porofor)
  FCKW12 dichlorodifluorometan (porofor)
  FEP tetrafluoroetylen/heksafluoropropylen, także PFEP
  FF żywice furanowo-formaldehydowe
  FFKM kauczuk perfluorowy-elastomer
  FKM kauczuk fluorowy (wg ASTM), p.także FPM
  FKW węglowodory fluorowe, (chtodziwo), p.także HFC
  FMGl poli(trifluorometylenosiloksan)
  FPM fluorek winylidenu (kauczuk fluorowy), (wg ISO), p.także FKM
  FPM fluorek winylidenu (kauczuk fluorowy z grupami fluorowymi lub fluoroalkoksylowymi), (wg ISO), p.także FKM
  FSI kauczuk metylosilikonowy z grupami fluorowymi
  FVMQ kauczuk metylo-winylo-fluoro-silikonowy
  FZ kauczuk z ugrupowaniami -P=N- w fańcuchu i grupami fluoroalkoksylowymi przy atomach P
  GPPS polistyren normalny (oznaczenie niewłaściwe, prawidtowo PS-P)
  GR-I kauczuk butylowy (oznaczenie nieprawidłowe), p.także IIR
  GR-N kauczuk nitrylowy (oznaczenie nieprawidłowe), p.także NBR
  GR-S kauczuk styreno-butadienowy (oznaczenie nieprawidtowe), p.także SBR
  GPO kauczuk oksypropylenowy (kopolimer tlenku propylenu i eteru allilo-glicydylowego)
  Hal-IIR kauczuk halogenobutylowy (izopren-izobutylen)
  HB hydroksymaślan
  HBS kwas hydroksy-masłowy
  HC węglowodory
  HCFC uwodornione węglowodory fluorowane (ang. zapis H-FCI(W)
  HDI heksametylenodiizocyjanian
  HEA hydroksyetyloakrylan
  HERA heksametylenotetroamina (utwardzacz do duroplastów)
  HFA hydrogenofluoroalkany, węglowodory częściowo fluoro-chlorowane, (porofor np. jako zamiennik FCKW)
  HFB heksafluorobutan, (porofor), także H-FKW356
  HFC hydro fluor carbonite (porofor, zastępuje FCKW)
  HFC węglowodory fluorowane (ang. zapis FKW)
  H-FCKW węglowodory fluorowane, częściowo halogenizowane, obecnie CI zastąpiono przez H (porofor)
  HFCKW22 wodorofluorachlorowęglowodór (porofor)
  HFE hydro fluor eter (porofor, zastępuje FCKVV)
  HFKV1/356 1,1,1,4,4,4 heksafluorobutan, (porofor)
  HHPSA bezwodnik kwasu heksawodoroftalowego (utwardzacz do EP)
  HHTP heksaheksylotiotrifenylen, (ciekfy krysztal)
  HIPP polipropylen wysoko izotaktyczny (nieprawidlowe oznaczenie, p.także PP hi)
  HMDI uwodorniony difenylometanodiizocyjanian
  HMDSO heksametylenodisiloksan
  HMT heksametylenotetraamina, także beksa
  HNBR uwodorniony kauczuk nitrolowo-butylowy (Rubber)
  HNUA adypinian heptylononylodecylowy (zmiękczacz)
  HNUP ftalan heptylononyloundecylowy
  HV hydroksywalerianian
  HVS kwas hydroksywalerianowy
  IM poliizobuten (sektor tworzyw sztucznych), także PIB
  INGP poliester izoftalo-neopentyloglikol
  IPD izoforonodiamina (utwardzacz do EP, surowiec PUR)
  IPDA izoforonodiamina, (utwardzacz do EP i do PUR)
  IR kauczuk izoprenowy (Isopren-Rubber)
  LCP Liquid-Cristal-Polymer
  L SBR kauczuk styrenowo-butadienowy roztworowy (oznaczenie nieoficjalne)
  LSR Liquid Silicon Rubber - Ptynny kauczuk silikonowy
  LVSBR kauczuk winylo-butadienowy-styrenowy roztworowy (oznaczenie nieoficjalne)
  MA metyloamina
  MABS metylometakrylan/akrylonitryl/butadien/styren
  MAO metylo-aluminiumoksan (katalizator do produkcji PP)
  MAS kwas metakrylowy
  MBS kopolimer metakrylan metylu-butadien-styren
  MBT merkaptobenzotiazol (przyspieszacz kauczuku)
  MC metyloceluloza
  MCDEA 4-4-metylenobis(3-chlor-2-6-dietyloanilina, (utwardzacz do EP, środek pomocniczy do PUR)
  MCI chlorek metylenu
  MDI metyleno-(difenylometano-4,4')-diizocyjanian (surowiec do poliuretanu)
  MEG monoetylenoglikol
  MEK metylo-etylo-keton (butanon), (rozpuszczalnik)
  MEKPD nadtlenek metyloetyloketonowy-dimer
  MF żywica melaminowo-formaldehydowa
  MF+UP blenda melamina + nienas. żywica poliestrowa
  MFQ polimetylo-fluoro-siloksan (kauczuk silikonowy), także FMGl
  MHHPSA bezwodnik kwasu metylo-heksahydroftalowego
  MMA metakrylan metylu
  MMABA metakrylan metylu/akrylan butylu
  MMAS metakrylan metylu-styren
  MQ kauczuk poli(dimetylosiloksanowy) (kauczuk silikonowy)
  MPD m-tenylodiamina (utwardzacz do żywic EP)
  MPF żywica melamino-fenolo-formaldehydowa
  MPPE modyfikowany poli(fenylenoeter), nieprawidtowe oznaczenie (PPE+S/B) lub (PPE+PS-HI)
  MPO poli(metylo-fenylo-siloksan), (kauczuk silikonowy), także PMQ
  M-PVC masowy polichlorek winylu)
  MPVQ poli(metylo-fenylo-winylo-siloksanowy), (kauczuk silikonowy), także PVMQ
  MA polimetylosiloksan (kauczuk silikonowy)
  MUF żywica melamino-moczniko-formaldehydowa
  MUPF żywica melamino-moczniko-fenolo-formaldehydowa
  MVQ poli(metylo-winylo-siloksan), (kauczuk silikonowy), także VMGI
  MXDA m-ksylileno-diamina (substrat poliakryloamidu)
  NaDBC dibutylokarbaminian sodowy (przyspieszacz kauczuku)
  NaDMC dimetyloditiokarbaminian sodowy (przyspieszacz kauczuku)
  NAR akrylonitryl-akrylan-Rubber, (kauczuk)
  NBR kauczuk akrylonitrylo-butadienowy (Nitril-Butadien-Rubber)
  NBR+PP kauczuk akrylonitrylo-butadienowy + polipropylen
  NBR+PVC kauczuk akrylonitrylo-butadienowy + polichlorek winylu
  N.CO grupa izocyjanianowa (np. przy PUR)
  NCR kauczuk akrylonitrylo-chloroprenowy (Nitril-Chloropren-Rubber)
  NC nitroceluloza
  NDA kwas naftalenodikarboksylowy (substrat LCP)
  NIR kauczuk akrylonitrylo-izoprenowy (-Rubber)
  NMVOC lotne węglowodory bez metanu (CH4)
  N-PMI-SAN N- fenylomaleimido-styreno-akrylonitryl
  NR kauczuk naturalny (cis-l,4-poliizopren) (Izopren- Rubber)
  NREPDM kauczuk naturalny/kopolimer etylen-propylenodimer
  NRPP kauczuk naturalny/polipropylen
  OBTS oksydietylenobenzotiazol-sulfenoamid (przyspieszacz kauczuku)
  ODDS bis-oksydietyleno-dwusiarczek (środek pomocniczy do kauczuku)
  F MDI polimery metylodiizocyjanianowe
  PA poliamid (kolejna cyfra określa ilość atomów C w substratach)
  PAA kwas poliakrylowy
  PA 46 poliamid z poli(tetrametylenu)/kwasu adypinowego, poli (tetrametyleno-adipamid)
  PA 6 poliamid z kaprolaktamu
  PA 6 I poliamid z poli(heksametylenoizoftalamidu)
  PA 66 poliamid z heksametylenodiaminy/kwasu adypinowego
  PA 6/3T poli(trimetyloheksametylenotereftaloamid)
  PA 6/6T kopoliamid z kaprolaktamu, kwas tereftalowy/ heksametylenodiamina
  PA 610 poliamid z heksametylenodiaminy/kwasu sebacynowego
  PA 612 polimer z heksametylenodiaminy-kwasu dodekanowego
  PA 11 poliamid z kwasu 11-aminoundekanowego
  PA 12 poliamid z kwasu dodekanowego
  PA 66/610 kopoliamid z heksametylenodiaminy/kwasu adypinowego i heksametyleno-diaminy/kwasu sebacynowego
  PA 69 poliamid z heksametylenodiaminy/kwasu azelainowego
  PA 6/12 kopoliamid z kaprolaktamu i kwasu dodekanowego
  PA 6/66 kopoliamid z kaprolaktamu i heksametylenodiaminy/ kwasu adypinowego
  PA 66/6 kopoliamid z heksametylenodiaminy/kwasu adypinowego i kaprolaktamu
  PA+ABS blenda poliamid + akrylonitryl-butadien-styren
  PA+EPDM blenda poliamid + etylen-propylenodimer
  PA+PE-HD blenda poliamid + polietylen-HD
  PA+PET blenda poliamid + poli(etylenoteraftalan)
  PA+PPE blenda poliamid + poli(fenylenoeter), [PA+PPO nieprawidtowo]
  PA+PPS blenda poliamid + poli(fenylenosiarczek), (PA=PA 6 lub 66)
  PA+PTFE blenda poliamid + poli(tetrafluoroetylen)
  PA-G poliamid lany, (przez polimeryzację anionowi
  PA-MXD6 poli(arglamid), (m-ksylileno-diamina + kwas adypinowy)
  PA-MXDG+PP poli(arglamid) + polipropylen
  PAA kwas poliakrylowy
  PAE ester poliakrylowy
  PAEK poliakryloeteroketon
  PAH polikondensowane węglowodory aromatyczne
  PAI poliamidimid
  PAMA polialkilometakrylany
  PAN oliakkrylonitryl
  PAN-HYA poli(akrylonitryl)-amidoxim-kwas hydroyamowy
  PANI polianilina
  PANI+PVC blenda polianilina + PVC
  PAR poliarylan (p. także PEC, APE)
  PAS-B poli(arylenosiarczek)
  PAS polisulfon arylowy
  PB 1,2-polibutadien
  PBA poli(akrylan butylu)
  PBAN poli(butadien-akrylonitryl), oznaczenie rzadkie
  PBDD polibromowane dibenzodioksyny (środek ogniochronny)
  PBDE polibromowany difenyloeter (środek ogniochronny)
  PBDF polibromowane dibenzofurany (środek ogniochronny) PBN+PC poli(butylenonaftalan) + poliwęglan
  PBPE-X poli(buten/PE-kopolimer) PBI poli(benzimidazol)
  PBR kauczuk winylopirydyno-butadienowy (kauczuk pirydynowy)
  PBS poli(butadienostyren), rzadkie oznaczenie PBT poli(tereftalan butylenu), (dawniej PBTP)
  PBT+ASA blenda polibutylen + akrylonitryl-styren-akryloester
  PBT+EPDM polibutylen + kauczuk etylenu-propylenu-dienowy
  PBT+LCP blenda polibutyle + Liquid Cristal Polymer - Pfynny polimer krystaliczny
  PBT+PC blenda poli(butylenotereftalan) + poliwęglan
  PBT+PET blenda poli(butylenotereftalan) + poli(etylenotereftalan)
  PBT+SMA blenda poli(butylenotereftalan) + bezwodnik kwasu styrenu-maleinowego
  PC poliwęglan
  PCB poli(chlorobifenyl)
  PC+ABS blenda poliwęglan + akrylonitryl-butadien-styren
  PC+AES blenda poliwęglan + akrylonitryl/etylen-propylendien/styren
  PC+ASA blenda poliwęglan + akrylonitryl-styren-akryloester
  PC+MMA+S blenda poliwęglan + metakrylan metylu + styren
  PC+LCP blenda poliwęglan + Liquid Cristal Polymer - Plynny polimer krystaliczny
  PC+PBT blenda poliwęglan + poli(butylenotereftalan), modyfikowany
  PC+PET blenda poliwęglan + poli(etylenotereftalan)
  PC+PE-HD blenda poliwęglan + polietylen-HD
  PC+PPE+SB blenda poliwęglan + polifenylenoeter + styren/butadien
  PC+PS-HI blenda poliwęglan + polistyren, wysokoudarowy
  PC+SMA blenda poliwęglan + bezwodnik kwasu styrenowomaleinowego
  PC+TPU blenda poliwęglan + poliuretan termoplastyczny
  PE-LD-V liniowy polietylen o niskiej gęstości, usieciowany, (nieprawidtowe)
  PE-LLD+MSA polietylen-LLD + bezwodnik kwasu maleinowego
  PE-LLD-X polietylen-LLD, usieciowany
  PE-MD polietylen o średniej gęstości, (stary zapis MDPE)
  PE-MD-X polietylen-MD, usieciowany
  PE-ULD polietylen o bardzo niskiej gęstości
  PE-VLD polietylen z octanem winylu o niskiej gęstości
  PEA poliesteramid
  PE-HD+PIB blenda polietylen-HD + poliizobutylen
  PEC poliesterwęglan
  PeCe dochlorowany PVS jako włókno
  PEDT poli(etylenodioksytiofen)
  PEE poli(eteroester)
  PEEK poli(eteroeteroketon)
  PEEKK poli(eteroeteroketonoketon), (poliakryloeteroketon)
  PEK poli(eteroketon)
  PEKK poli(eteroeteroketon)
  PEKEKK poli(eteroketonoeteroketonoketon)
  PEI poliimidoeter
  PEI+LCP blenda poliimidoeter + Liquid-Cristal-Polymer
  PEN+PBN+PC blenda poli(etylenonaftalen) + poli(butylenonaftalen) + poliwęglan
  PEN-A poli(etyleno-naftalen)-amorficzny
  PEOX poli(tlenek etylenu)
  per-EPDM kauczuk etylen-propylen-dimerowy, z nadtlenkiem, usieciowany
  PES poli(eterosulfon), (nieprawidtowo także PESU)
  PES+LCP blenda poli(eterosulfon) + Liquid-Cristal-Polymer Ptynny polimer krystaliczny
  PESU poli(eterosulfon), oznaczenie nieprawidtowe, (p.także PES)
  PET poli(tereftalan etylenu), dawniej PETP
  PETA poli(tereftalan etylenu), amorf. (czasem także APET)
  PETC folia z poli(tereftalanu etylenu), krystaliczna (określana też jako CPET)
  PETG poli(tereftalan etylenu) modyfikowany glikolem
  PET+EPDM blenda poli(tereftalan etylenu) + kauczuk etyleno
  PET+PBT blenda polietylen-poli(tereftalan butylenu)
  PET+PSU blenda poli(tereftalan etylenu) + polisulfon
  PEUR poli(eterouretany)
  PE-X,PE-Xc usieciowany polietylen (rzadko także VPE)
  PF żywica fenolowo-formaldehydowa
  PF+EP blenda żywica fenolowo-formaldehydowa + epoksydowa
  PF/MF kopolimer żywica fenolowoformaldehydowa/melaminowa
  PFA perfluoro-alkoksyalkan (kopolimer tetrafluoroetylen perfluoroalkilowinyloeter)
  PFEP poli(tetrafluoroetylen)-perfluoropropylen
  PHA żywice fenakrylanowe
  PHBV poli(hydroksybutyrano-kohydroksywalerianian), (tworzywo rozktadalne)
  PI poliimid
  PIB poliizobutylen, także poliizobuten, (p.także IM)
  PIBI poli(izobutyleno-izopren)
  PIR poli(izocyjanuran)
  PLB żywica fenolowo-formaldehydowa, modyfikowana elastomerowo (niewtaściwe oznacz.)
  PMCA poli(metylochloroakrylan)
  PMDA dwubezwodnik piromelitowy, (utwardzacz do EP)
  P-MDI polimery metylodiizocyjanianowe
  PMI poli(metakrylimid) PMMA polimetakrylan metylu)
  PMMA+PAN blenda polimetakrylan metylu) + poloakrylonitryl
  PMMA+PBA blenda polimetakrylan metylu) + poli(akrylan butylu)kopolimer
  PMMA+PVC blenda polimetakrylan metylu) + polichlorek winylu)
  PMMA+PVDF blenda polimetakrylan metylu) + poli(fluorek winylidenu)
  PMMI poli(metakrylanometyloimid)
  PMP poli(4-metylo-l-penten)
  PMQ metylofenylopolisiloksan
  PMS poli-metylostyren
  PNF kauczuk poli(fosforonitryl)-fluorowy
  PNR kauczuk polinorbornenowy
  PNU polinitrylo-uretan
  PO kauczuk oksypropylenowy
  POE elastomery poliolefinowe zawierające 20% komonomeru, (oznaczenie USA)
  POM polioksymetylen; albo poliformaldehyd, albo poliacetal
  POM+PTFE blenda polioksymetylen + politetrafluoroetylen
  IPOM+PUR blenda polioksymetylen + poliuretan termoplast.
  POP plastomery poliolefinowe (oznaczenie USA)
  POP polifosfonian, (środek ogniochronny) PP polipropylen
  PPA poli(ftalamid)
  PPAM Propylene Polymer Advanced Materials
  PP-B polipropylen-(średnia plastyczność), polimer blokowy
  PP-BO polipropylen-zorientowany dwuosiowo (nieprawidtowo także BOPP)
  PP-C polipropylen chlorowany
  PF E polipropylen spieniony (niewiaściwie EPP)
  PPEPDM kopolimer polipropylen/etylen-propylen-dimer
  PPEVA kopolimer polipropylen/etylenowinyloacetan
  PP-H polipropylen-(wyższa plastyczność), homopolimer
  PF hi polipropylen, wysoko izotaktyczny (także HIPP)
  PP-JF polipropylen z włóknami jutowymi (oznaczenie nieoficjalne)
  PP-KK polipropylen z antracytem
  PF mc polipropylen wytwarzany z katalizatorami metalocenowymi
  PP-O polipropylen-wysoka odporność na topnienie
  PP R polipropylen-polimer randomowy
  PP-SHI polipropylen-Super High Impact (także SHIPP, ale nieprawidłowo)
  PPE poli(fenylenoeter), (dotychczas PPO, poli(oksyfenylen)), ogólnie używane oznaczenie, p. także (PPE+S/B) lub (PPE+PS-HI)
  PPE+PA blenda polifenylenoeter + poliamid
  PPE+PA 66 blenda poli(fenylenoeter) + poliamid 66 + polistyren-HI modyf. + PS-HI
  PPE+PS-HI blenda poli(fenylenoeter) + polistyren-HI (np.HIPS), (także MPPE)
  PPE+S/B blenda poli(fenylenoeter) + udarowy polistyren (p.także PPE)
  PPEM-R polipropylen-blenda reaktorowa z udziatem kauczuku do 50%
  PPEPDM polipropylen/etylen-propylen-dimer, usieciowany, (TPE-O), (TE(EPDM-X+PP wg ISO SAE)
  PPG poli(propylenoglikol) (m.in.substrat poliuretanów)
  PPH polifenyleny
  PPIIR kauczuk propylen/butylowy, usieciowany, (TPE-O), (TE(IIR-X+PP, wg ISO SAE)
  PPMA kopolimer polipropylen/bezwodnik kwasu maleinowego
  PPMS poli(parametylostyren)
  PPNBR kauczuk polipropylen/akrylonitryl-bytadienowy (kauczuk nitrylowy), usieciowany, (TPE-O TE (NBR-X+PP wg ISO SAE)
  PPNR polipropylen/kauczuk naturalny, usieciowany (TPE-O), (TE(NR-X+PP wg ISO SAE)
  PPO dotychczasowe oznaczenie polioksyfenylenu (p.PPE)
  PPOX poli(tlenek propylenu), (dotychczas PO)
  PPP poliparafenyleny
  PPS poli(siarczek fenylenu)
  PPSU poli(sulfon fenylenu)
  PPS+PE-HD blenda poli(siarczek fenylenu) + polietylen-HD
  PPS+PTFE blenda poli(siarczek fenylenu) + poli(tetrafluoroetylen)
  PPTA para-fenylen-tereftalamid PW poli(winylenowinyleny)
  PPY polipirole
  PS polistyren
  PS+BR polistyren + butylrubber, (kauczuk butylowy)
  PSE polistyren, spieniony (p. także EPS)
  PS+PPEPS blenda polistyren + poli(fenylenoeter)/polistyren
  PS+PE blenda polistyren + polietylen
  PSA bezwodnik ftalowy
  PSBR kauczuk winylopirydyna-styren-butadien (Rubber)
  PSBS polistyren/butadien/styren, (TPE-S)
  PSI kauczuk metylosilikonowy z grupami fenylowymi
  PS-s polistyren-syndiotaktyczny
  PSU polisulfon
  PSU+PAS blenda polisulfon + poli(akrylosulfon)
  PTA Purified Terephthalic Acid (bezwodnik kwasu tereftalowego)
  PTFE poli(tetrafluoroetylen)
  PTMT politetrametylenotereftalan (ang. lub stary zapis PBT)
  PTP poli (tereftalan)
  PTZ fenylotetrazol, (porofor)
  PUR poliuretan
  PUR-E poliuretan spieniony
  PUR+ABS blenda poliuretan + akrylonitryl-butadien-styren
  PUR+PC blenda poliuretan termoplastyczny + poliwęglan
  PVAC polioctan winylu)
  PVAL poli(alkohol winylowy)
  PVB poli (winylobutyral)
  PVC polichlorek winylu) (E-PVC = emulsja-PVC, S-PVC = suspensja-PVC)
  PVCA kopolimer polichlorek winylu)/akryloester
  PVC-C chlorowany
  PVC, (czasem także CPVC)
  PVCEVA kopolimer
  PVC etylenowinyloacetan
  PVC-HI PVC-wysokoudarowy
  PVC-P PVC ze zmiękczaczem (miękki PVC)
  PVC-U PVC bez zmiękczacza (twardy PVC)
  PVC+ABS blenda polichlorek winylu + ABS PVC+ABS+ABR blenda
  PVC + akrylonitryl-butadien-styren+ kauczuk akrylanowo-butylowy
  PVC+BR blenda polichlorek winylu + kauczuk butylowy
  PVC+CPE blenda polichlorek winylu + usieciowany polietylen
  PVC+NBR blenda polichlorek winylu + kauczuk nitrylowy
  PVC+PMMA blenda polichlorek winylu + polimetakrylan metylu)
  PVC+PUR blenda polichlorek winylu + termoplastyczny poliuretan (TPU)
  PVC+NI -PVCnormal impact (normalna udarność)
  PVC-U-HI PVC bez zmiękczacza, o dużej udarności (high impact), (na rury i ptyty ak ( 25 kJ/m2)
  PVC-U-1 PVC bez zmiękczacza, udarowy (impact), (na rury i ptyty ak ( 5-10 kJ/m2)
  PVC-U-NI PVC bez zmiękczacza, normalna udarność (impact), (na rury i ptyty ak ( 0-5 kJ/m2)
  PVC-U-RI PVC bez zmiekczacza, Relaise impact, (na rury i ptyty ak ( 10-25 kJ/m2)
  PVDC poli(chlorek winylidenu) PVDF poli(fluorek winylidenu)
  PVDF-HP poli(fluorek winylidenu)-high purity PVE poli(eter winylu)
  PVF poli(fluorek winylu)
  PVFM poli(winyloformal), lub poli(winyloformaldehyd)
  PVK poliwinylo-keton
  PVME poli(winylometyloeter)
  PVK poli(winylokarbazol)
  PVMQ poli(metylosiloksan) z grupami fenylowymi + winylowymi
  PVP poli(winylopirolidon)
  PVSI kauczuk metylosilikonowy z grupami fenylowymi i winylowymi
  PZ kauczuk z fańcuchem -P=N- i grupami arylowymi przy atomach
  PD kauczuk silikonowy, kauczuki z grupami siloksanowymi w tańcuchu polimeru
  R kauczuki z nienasyconym tańcuchem węglowym
  R-EMP polipropylen, modyfikowany reaktorowo, (wysoka udarność), (oznaczenie nieprawidfowe)
  RME metyloester oleju rzepakowego
  RS rezorcyno-formaldehyd
  RTPU termoplastyczny poliuretan-elastomer, wzmocniony włóknem szklanym, (Reinforced TPU, rzadkie oznaczenie)
  SAN styren/akrylonitryl
  SAN+EPDM blenda styren-akrylonitryl + terpolimer etylenpropylen
  SAN+BR blenda styren-akrylonitryl + kauczuk butylowy
  SAN+NBR blenda styren-akrylonitryl + kauczuk butadienowoakrylonitrylowy
  SB kopolimer styren/butadien
  SBP żywica styrenowo-butadienowa
  SBR kauczuk butadienowo-styrenowy
  SBS kopolimer styren/butadien/styren (p.także TPE-S)
  SBS-A styren/butadien/styren z centralnym blokiem butadienowym
  SBS-B styren/butadien/styren z centralnym blokiem styrenowym
  SCR kauczuk styrenowo-chloroprenowy
  SEBS kopolimer trzyblokowy styren/etylen-butylen/styren (p.także TPE-S), (TE PEBBS+PP wg ISO SAE)
  SEBSMA kopolimer styren/etylen-butylen/styren/bezwodnik kwasu maleinowego
  SEBS+PA blenda styren/etylen-butylen/styren + poliamid
  SEBSPPE styren/etylen-butylen/styren/poli(fenylenoeter), (TPE-S), (TR(PEBS+PPE) wg ISO SAE)
  SEP polimer blokowy styren/etylen/propylen
  S-EPDM kauczuk etylen-propylen-dimerowy, wulkanizowany z siarką
  SI, Q krzem
  SIEP kauczuk silikon-etylen-propylenowy
  SIPO styren/izopropenylooksazolin, (dodatek)
  SIR kauczuk styrenowo-izoprenowy
  SIS styren-izopren-styren
  SMA kopolimer styren-bezwodnik maleinowy
  SMA+PS blenda styren-bezwodnik maleinowy + polistyren
  SMAH+ABS blenda styren-bezwodnik maleinowy + ABS
  SMI kopolimer styren-maleimid
  SMMA kopolimer styren-metyloester kwasu metakrylowego
  SMS kopolimer styren/(-metylostyren
  SMSA kopolimer styren-bezwodnik maleinowy
  SPS polistyren syndiotaktyczny, (oznaczenie nieprawidtowe, p. także PS-s)
  S-PVC suspensja-polichlorek winylu)
  SR kauczuk polisiarczkowy
  SVA kopolimer styren/winyl/akrylonitryl, kauczuk polisulfonowy, (z siarki)
  TBPA tetrabromoftalan-bezwodnik, (do soczewek optycznych)
  T BPA poli-2,4-dichloro-6-oksy-s-triazyna, (także bisfenol A, substrat dla PA 6)
  TCDD tetrachloridbenzo-p-dioksyna (niebezpieczna dioksyna znana jako trucizna „Seveso")
  TCEF fosforan trichloroetylowy (zmiękczacz)
  TCF fosforan trikrezylu (zmiękczacz), także TCP lub TKP
  TCK tetrachlorek węgla
  TCP fosforan trikrezylu, także TKP i TCF (zmiękczacz)

  TDI tolueno-diizocyjanian (surowiec dla poliuretanu)

  TDID tolilenodiizocyjanian dimeryzowany (surowiec poliuretanu)

  TE-EPDM+PP elastomery termoplastyczne, (PPE-O, (EPDM/PP wg ISO SAE)

  TE-PEEST elastomery termoplastyczne, (TPE-E), elastomer poli(eteroestrowy), (propozycja ISO SAE VDA)

  TE-PEESTUR elastomery termoplastyczne, (TPE-U), (elastomer poli(eteroesteruretanowy), (propozycja ISO SAE VDA)

  TE-PESTEST elastomery termoplastyczne, (TPE-E), elastomery poli(eteroestrowe), (propozycja ISO SAE VDA)

  TE-PESTUR elastomery termoplastyczne, (TPE-U), (elastomer poli(esteruretanowy), (propozycja ISO SAE VDA)

  TE-NR-X+PP elastomery termoplastyczne, kauczuk naturalny polipropylen, usieciowany

  TPE-O (propozycja ISO SAE VDA)

  TE-PEBS+PP elastomery termoplastyczne, styren/etylen-butylen/ styren/polipropylen, (propozycja ISO SAE VDA)

  TE-PEUR elastomery termoplastyczne,

  TPE-U, (elastomer poli(eterouretanowy), (propozycja ISO SAE VDA)

  TE-PBBS+PP elastomery termoplastyczne, styren/butylen/styren/ polipropylen, TPE-S, (propozycja ISO SAE VDA)

  TE-PEBBS+PE elastomery termoplastyczne, styren/etylen-butylen/ styren/poli(fenylenoeter), TPE-S, (propozycja ISO SAE VDA)

  TE-S elastomery termoplastyczne z polimerem blokowym styrenowo-olefinowym

  TE-U-ES elastomery termoplastyczne, ester-poliuretan, (propozycja ISO SAE VDA)

  TE-U-ET .elastomery termoplastyczne, eter-poliuretan, (propozycja ISO SAE VDA)

  TE-U-ETES elastomery termoplastyczne, eter/ester-poliuretan, (propozycja ISO SAE VDA)

  TE V elastomery termoplastyczne, usieciowane, (EPDHPP)

  TE-X NRPP elastomery termoplastyczne, usieciowane/terpolimer polipropylen-fluor-alkoksy

  TFA terpolimer fluor-alkoksy

  TFB tetrafluoroetylen-heksafluoropropen-fluorek winylidenu

  TFEP kopolimer tetrafluoroetylen-propylen

  THF tetrahydrofuran (np. rozpuszczalnik do PVC)

  THPSA bezwodnik tetrahydroftalowy, (utwardzacz do EP)

  TKP trikrezylofosforan (zmiękczacz)

  TM kauczuk polisiarczkowy (tioplasty) (także ET)

  TMD trimetyloheksametylenodiamina (utwardzacz HI? surowiec do izocyjanianów)

  TMDI trimetyloheksametyleno-diizocyjanian (surowiec dla poliuretanu)

  TOF trioktylofosforan (zmiękczacz)

  TOR polioktenamer (trans-Polyoctenylen-Rubber)

  TPE V elastomery termoplastyczne, usieciowane

  TPE elastomery termoplastyczne

  TPE-A TPE-polieter-amidy blokowe (także PEBA)

  TPE-E TPE-kopoliester (takżę TEE)

  TPE-O TPE-poliolefiny (także TPO)

  TPE-S TPE-kopolimery styrenowe (także SES, SEBS)

  TPE-U TPE-poliuretan (także TPU)

  TPF fosforan trifenylowy, także TPP (zmiękczacz)

  TPU-A alifatyczne poliuretany termoplastyczne (także ATPU)

  TPU+ABS blenda poliuretan termoplastyczny + ABS

  TPU+PC blenda poliuretan termoplastyczny + ABS TU tiomocznik

  U kauczuki z węglem, tlenem i azotem w tańcuchu polimerowym

  UF żywica mocznikowe-formaldehydowa

  UFS pianka mocznikowe-formaldehydowa

  UP nienasycone żywice poliestrowe

  UP E nienasycone żywice poliestrowe, piankowe VAC octan winylu

  VBR kauczuk winylo-butadienowy (nieoficjalne oznaczenie elastomeru)

  VC chlorek winylu

  VCE kopolimer chlorek winylu-etylen

  VCEMA kopolimer chlorek winylu-etylen-metakrylan

  VCEMMA kopolimer chlorek winylu-etylen-metakrylan metylu

  VCEVAC kopolimer chlorek winylu-etylen-octan winylu

  VCH chlorek winylu, monomer (p.także VC)

  VCMA kopolimer chlorek winylu-akrylan metylu

  VCMMA kopolimer chlorek winylu-metakrylan metylu

  VCOA kopolimer chlorek winylu-akrylan oktylu

  VCVDC kopolimer chlorek winylu-chlorek winylidenu

  VCVAC kopolimer chlorek winylu-octan winylu

  VE żywice winyloestrowe

  VF fibra

  VMQ poli(metylosiloksan) z grupami winylowymi (kauczuk silikonowy)

  VSI kauczuk metylosilikonowy z grupami winylowymi (oznaczenie już rzadkie

  XBR kauczuk karbocyklo-butadienowy

  XCR kauczuk karbocyklo-chloroprenowy

  XNBR kauczuk karbocyklo-akrylonitrylo-butadienowy

  XSBR kauczuk karboksylowo-styrenowo-butadienowy

  YSBR kopolimer blokowy ze styrenu/butadienu (TPE)

  YXSBR kopolimer blokowy styrenu/butadienu z grupami karboksylowymi (TPE)

  Z kauczuki z fosforem i azotem w tańcuchu polimeru

  ZBEC cynk-dibenzyloditiokarbaminian, (przyspieszacz kauczuku)

  ZMP polimerowy, przestrzennie ograniczony bisfenol (środek przeciwdziałający starzeniu kauczuku)

  Źródło: Poradnik Mechanika

   
   
Copyright ©2019 Centrum Klejów Kielce  Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem
free website
built with
kopage